Obchodní podmínky | www.janz-interier.cz

 
 
Registrace
 
 
 

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 Obchodní podmínky-Janz-interier.cz

 

Záruční doba na celkové dílo je 60 měsíců a nevztahuje se na vady způsobené nespravným používáním. Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu 0,5% při dodání díla po dodacím termínu za každý pracovní den prodlení a to až do dosažení celkové ceny. Objednatel má právo odstoupit od objednávky bez povinosti zaplatit náklady dodavateli vynaložené na tuto zakázku v případě že dodavatel nedodá dílo do jednoho měsíce po dodací lhůtě. Dodavatel má právo zrušit objednávku kdykoli a zavazuje se vrátit objednateli celou výši zálohy. Objednatel díla se zavazuje zaplatit dodavateli náklady vynaložené na objednání, cesty k objednateli a nakoupený materiál a to minimálně 500kč v případě zrušení objednávky před výpověďním datem (to znamená měsíc po dodacím termínu). Objednatel díla se zavazuje doplatit zboží do celkové ceny nejpozději při montáži, pokud tak neučíní je učtováno penále 0,5% z celkové ceny za každý den prodlení. Objednatel podpisem objednávky souhlasí s těmito podmínkami.